Fotoalbum

klik hier voor onze : Fotoalbum

Kalenderberichten:


jun 22

schoolreis L1/L2

De leerlingen van de eerste graad gaan naar De Bosrust op schoolreis.  Ze spelen minigolf en maken een ritje met de huifkar.Het... Lees meer

jun 26

receptie L6

De leerlingen van het zesde leerjaar zwaaien af.We vieren hun proclamatie om 19.00 u. in de turnzaal van de lagere schoo... Lees meer

jun 28

schoolreis L6 Beekse Bergen

De leerlingen van het zesde leerjaar gaan vandaag naar de Beekse Bergen op schoolreis.... Lees meer

jun 29

rapport 5

... Lees meer

jun 30

begin grote vakantie

Het schooljaar 2017-2018 zit erop.We wensen jullie een zeer deugddoende vakantie en zien jullie graag terug op ons kijkuurtje... Lees meer

Schoolraad
VERSLAG_SCHOOLRAAD_8_JUNI_openbaar.docx (21 Kb groot)
zorg_2017-2018_ouders.pdf (401 Kb groot)
zorgwerking 2017-2018Dit is uw schoolraad 2013-2017

De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid. Ze kan zelf het initiatief nemen om overleg te plegen over aangelegenheden die personeel, leerlingen en ouders aanbelangen. Daarnaast zijn er een aantal thema’s die het schoolbestuur ter overleg aanbrengt. De eindbeslissing wordt evenwel steeds genomen door het schoolbestuur.

Een mandaat voor de schoolraad duurt 4 jaar. Voor de periode 2013-2017 bestaat de schoolraad van onze school uit:

3 afgevaardigden van de leerkrachten
Juf Ellen
Meester Jan (secretaris)
Juf Nadine

3 afgevaardigden van de ouders
Katrin Laureyssens (voorzitter) (mama van Floor en Klaas Burdack)
Jan Symons (papa van Silke)
Veronique Van der Schueren (mama van Rune, Eowyn en Aïcha Luyckx)
+ Rebecca Van Rie (mama van Bernard, Maurice en Achilles Quaghebeur)

3 afgevaardigden van de gemeenschap Wijnegem
Gonda Croquet
Annie Noë
Eric Van de Wouwer

De directeur is steeds aanwezig tijdens de vergaderingen als raadgever maar is niet stemgerechtigd.

Contacteer ons via schoolraad.basisoefenschool@gmail.com of spreek ons aan op de speelplaats!

Verslag schoolraad 1 december2016

Welkom

Bezinningstekst naar verwachten, uitzien naar, hopen,…

Iedereen was aanwezig.

Goedkeuring verslag

-          In verband met de navulbare drinkbussen willen we benadrukken dat de schoolraad een gunstig advies geeft i.v.m. de navulbare drinkbussen. Dit moet nog aangekaart worden bij het leerkrachtenteam en op het schoolbestuur.

-          In verband met gebeden die worden aangeleerd op school kunnen we aanvullen dat het nieuwe Onze Vader wordt aangeleerd. Op 15 februari is er een pedagogische studiedag van godsdienst rond diversiteit. Daar zullen we meer vernemen rond wat de inspectie verwacht rond bidden.

-          Het vorige verslagen (schooljaar 2015-2016 en verslag oktober 2016) staan nog niet op de website. De directie brengt dit in orde en bezorgt de verslagen ook na iedere vergadering aan het schoolbestuur.

Algemene schoolorganisatie

Toelichting bij de verkiezing van het nieuwe schooljaar voor 2017-2021.

Katrin was naar de infoavond van het VCOV geweest. We voorzien het volgende stappenplan:

-          Het schoolbestuur is diegene die de verkiezingen organiseert. Volgende week zal dit agendapunt op de vergadering van het schoolbestuur ter tafel komen.

-          December 2016: brief naar ouders om kandidaten te zoeken

-          Januari 2017: verkiezingen

-          Het schoolbestuur telt de stemmen.

-          In maart is er een eerste samenkomst van de nieuwe verkozenen onder de ouders en de leerkrachten. Daar worden drie mensen van de lokale gemeenschap gecoöpteerd. Er wordt ook een voorzitter en een secretaris aangeduid.

-          In juni komt deze nieuwe raad nog eens samen om een (voorlopig) agenda voor het volgend schooljaar vast te leggen, op basis van die van de vorige jaren.

-          Er zullen dus in de eerste helft van 2017 twee schoolraden naast elkaar bestaan maar niets belet dat mensen herverkozen worden en in beide zetelen.

-          De drie huidige leden van de schoolraad werd gevraagd of zij eventueel willen verder doen. Eric wil dit wel doen, Anny en Gonda houden dit nog in beraad.

Algemene schoolwerking

Er kwam een vraag van ouders naar de werking van klas 4B. Zij maken zich o.a. zorgen rond het verschil in de hoeveelheid proeven en huiswerk tussen 4B enerzijds en 4A en 4C anderzijds en is er een bezorgdheid naar de overgang naar het vijfde leerjaar. Ouders hebben ook niet de indruk dat hetzelfde plan wordt gevolgd.

-          De leerkrachten van 4B hebben hun werking uitvoerig toegelicht aan de ouders van hun klas op de infoavond van september. Zij hebben zich laten inspireren door ZIL = ‘Zin In Leren’ en door UDL = ‘Universal Design Learning’. Zij willen dit vorm geven in hun klas. Ze willen de leerlingen verder leren kijken en loskomen van het klassieke frontale onderwijs. Zij moeten wel de leerplandoelen en de eindtermen nastreven.

Hierin worden ze ondersteund en begeleid door de pedagogische begeleidingsdienst.

-          Ook om reeds voorbereid op het M-decreet en de steeds grotere diversiteit van leerlingen (anderstalige nieuwkomers,…) heeft deze werking zijn nut.

Hierop wordt toegezien en worden ze begeleid door de pedagogische begeleiding van onze school. Ook de directie volgt dit op, onder andere door de rapporten van de drie vierde leerjaren te vergelijken.

-          De toetsen in 4B gebeuren in twee groepen: één groep in de klas en één groepje apart. Dit opdat faalangstige en tragere leerlingen zich niet meteen zouden moeten spiegelen aan snellere leerlingen waardoor ze mindere resultaten halen. In 4B wordt er minder getoetst omdat er pas getoetst wordt als een leerstofgeheel afgewerkt is.

-          Waarom alleen in 4B?

De juffen van 4B zijn diegene die het meest vertrouwd zijn met deze nieuwe inzichten op onderwijsvlak. We zien het als een ‘proefjaar’. Andere collega’s zijn al eens een kijkje gaan nemen in 4B. Het is de bedoeling van dit open te trekken naar de rest van de leerkrachten. Bijvoorbeeld de fietstocht naar het Rivierenhof was een geslaagde activiteit die anderen kan inspireren.

Bovendien is er regelmatig overleg tussen de leerkrachten van het vierde leerjaar onderling.

-          In het voorjaar wordt deze werking alleszins geëvalueerd en worden ouders hierrond geïnformeerd.

Infrastructuur en veiligheid

 • Er was een vraag naar de renovatie van de toiletten van de lagere school.

Deze worden zeer regelmatig gepoetst. Onderhoud en herstellingen gebeuren maar de vervanging van de ramen van de kleuterschool is onze eerste prioriteit. Bovendien lopen er nog een aantal afbetalingen van voorbije verbouwingen e.d.

 • Zijn kinderen echt verplicht van met een fluohesje met het logo van de school te komen?

Uiteraard primeert de veiligheid op het schoollogo. Je kan dit fluohesje vergelijken met het turnuniform. Ook in de turnles dragen de kinderen niet om het even welk groen T-shirt. Bovendien kan men zien dat een van onze school is, wat vooral als ze in groep zijn of als een kind onderweg naar of van school een probleem heeft nuttig kan zijn.

 • Aandacht voor fietshelmen

Fietshelmen zijn niet verplicht, wel aangeraden. Dit gebeurt in verkeerslessen. Kinderen die geen helm hebben of zich er geen kunnen veroorloven kunnen een helm van de school lenen in deze donkere periode.

 • Poort Turnhoutsebaan

Kan er op of bij de poort een geschreven vraag komen om de poort steeds dicht te doen voor de veiligheid van de leerlingen?

Bernadette zal dit vragen aan de directie van Annuntia want het is hun poort.

 

Varia

 • Wat wordt er in de zwemlessen geleerd aan kinderen die reeds kunnen zwemmen?

De leerkrachten LO geven zwemles aan diegenen die nog niet kunnen zwemmen. Ze bezorgen de klasleerkrachten steeds een uitgewerkte lesfiche zodat zij de zwemmers instructies kunnen geven. De LO-leerkrachten volgen ook een nascholing rond de nieuwe eindtermen van zwemmen.

 • Ouders vragen appelsap te schrappen op school. Dat zal vanaf volgend schooljaar gebeuren. Dan zullen kinderen alleen nog water of thee kunnen drinken.
 • De nieuwe data voor de volgende vergaderingen werden vastgelegd op donderdag 16 maart 2017 en op donderdag 15 juni 2017. Inmiddels kwam reeds de vraag van Anny of deze verzet kan worden naar maandag 19 juni. Vermoedelijk is dit geen probleem.

Verslag schoolraad 3 oktober 2016

 

Afwezig: Anny Noë en Jan Symons

Na een kort bezinningstekstje over appelbomen en perenbomen werd het vorig verslag goedgekeurd.

Algemene schoolorganisatie

Het lestijdenpakket wordt dit schooljaar als volgt aangewend:

In de kleuterschool zijn er 10 kleuterklassen. Vanaf 1 januari wordt er een zomerklas ingericht door juf Roos. Zij staat tijdens het eerste trimester mee in voor de zorg in de kleuterschool (taalactivering) en het eerste leerjaar.  De zorgcoördinator in de kleuterschool is nog steeds juf Hilde. De gym wordt verzorgd door juf Tine en Mathilde.

Om dit alles rond te krijgen worden er door het schoolbestuur zes lesuren ‘gekocht’.

De klasverdeling blijft in de lagere school hetzelfde. Alleen is de zorg en de zorgcoördinatie opgesplitst onder juf Karen voor het eerste t.e.m. het vierde leerjaar en juf Karin voor de derde graad.

Enkele ouders hadden na het kijkuurtje het gevoel dat bij de klasverdeling te weinig rekening gehouden werd met socio-emotionele aspecten.

Bij het verdelen van de klasgroepen moeten de leerkrachten rekening houden met heel veel aspecten om heterogene klasgroepen te maken (zorgkinderen, capaciteiten, jongens-meisjes, nieuwe leerlingen, …) Bovendien evolueren leerlingen ook doorheen de basisschool.

Er werd ook melding gemaakt dat sommige mensen beweerden reeds voor het kijkuurtje te weten bij wie hun kind zat omdat de klaslijst op de facebook-pagina ven de leerkracht stond, iets wat absoluut niet correct is.

 

Algemene schoolwerking

Zorgwerking: zoals reeds eerder vermeld, loopt dit schooljaar de zorgcoördinatie anders.

Het eerste trimester zal de focus vooral liggen op taalondersteuning.

We vernamen ook dat we vanaf dit schooljaar andere CLB-medewerkers hebben: één persoon voor de kleuterschool en de eerste graad van de lagere school en een andere persoon voor de tweede en de derde graad van de lagere school. Zo zijn er ook 2 verpleegsters op het CLB. Hun taken zijn ook zo verdeeld.

Hopelijk werkt het CLB dit schooljaar sneller. De regel blijft dat het CLB actie onderneemt op vraag van ouders, eventueel na een aanzet van de leerkrachten.

In het schoolreglement – dat alle ouders ondertekenden - staat ook uitdrukkelijk dat leerlingen op tijd moeten komen, het Nederlands onderhouden tijdens de vakanties en dat ouders moeten ingaan op een uitnodiging van de zorg (leerkrachten of CLB).

In het schoolreglement worden de gegevens van het CLB aangepast alsook de vermelding van de uitstappen, rekening houdend met de maximumfactuur.

Voor wat de aanmeldingsprocedure betreft, zijn de data veranderd van 13 naar 12 mei omdat 13 mei op een zaterdag valt. Half januari is er reeds een infoavond voor het eerste leerjaar waar dit ook zal worden aangekondigd.

Verder was er een vraag vanuit de ouders naar de prioriteiten in het nascholingsbeleid en of de gebruikte methodes geëvalueerd worden.

De leerkrachten volgen bijscholingen volgens eigen interesses en noden. Als team wordt er gewerkt rond body-map, team vormen (psycho-sociale aspecten) en wat met diversiteit in godsdienstleer op school?

Wat de methodes betreft: voor Frans is er een nieuw leerplan. We bekijken en evalueren de nieuwe methodes alvorens met een nieuw te beginnen.

 

Infrastructuur

 

De offertes voor de nieuwe ramen van de kleuterschool zijn binnen en worden bekeken door deskundigen binnen het schoolbestuur. De werken zullen worden gerealiseerd binnen een vakantieperiode.

 

School en milieu

 

Vanuit de ouders kwam de vraag/bezorgdheid: wat met plastic wegwerpflesjes op school?

We willen als school navulbare drinkbussen stimuleren. Dit kan opgenomen worden in het schoolreglement voor volgend schooljaar. Misschien is er ook een mogelijkheid om vanuit de school drinkbussen aan te bieden?

 

Varia

Naar een nieuwe schoolraad in 2017. Er is een infosessie vanuit het VCOV op 18 oktober. (20u) Katrin en Rebecca zullen daar naartoe gaan.

 

De volgende vergadering van de schoolraad wordt verplaatst van 28 november naar donderdag  1 december. Dan zullen we bekijken of er voor de volgende vergaderingen nog aanpassingen qua data moeten gebeuren.

 

Opmerking van ouders:

 • de tafels schrijven als babbelstraf is niet echt motiverend om daarna nog geconcentreerd te werken in de rekenles.
 • Het wees gegroet is blijkbaar niet meer gekend. Wordt dit nog aangeleerd?

 

Verslag vergadering Ouder-Schoolteam 2-10-2017

Aanwezig: Anke, Gwen, Greetje, Bianca, Phemie, Kristien, Vicky, Veronique, Evy, Els, Stijn, Pieter-Jürgen, Veerle, Ann, Jan, Tania, Rebecca, Hilde, Anne-Maria (ouders) Kristof, Diane, Ina, Veerle D., Yirka, Karina, Valerie, Bernadette (school)

 1. Voorstelling aanwezigen + uitleg doel Ouder-Schoolteam
 2. Aanstelling leden kernteam
 • 2 voorzitters: Pieter-Jürgen Hommel & Gwen Van Eygen
 • Penningmeester: Kristien Palmaers
 • Materiaalbeheerder: Véronique Naessens
 • Secretaris: Els Van Haute
 1. Doel  = uitwerking reeds gecommuniceerde activiteiten plannen, begeleiden & uitvoeren samen met ouders/leerkrachten toegewezen graden
  Eventueel ook bijspringen bij activiteiten toneelgroep en andere losse activiteiten.
 2. Bespreking herfstactiviteit op zaterdag 21/10/2017
 • Deel 1 = 4/5/6de leerjaar
  Activiteit = escape-spel (via puzzels komen tot een code waarmee iets geopend kan worden. Moet uiteindelijk leiden tot zien vd film (vb afstandsbediening als laatste schat) + griezelfilm
  Verloop: start 17u – film 18u
  Inschrijvingsgeld bedraagt € 1 waarbij inbegrepen 1 portie popcorn/chips (voor andere aanwezigen te verkrijgen aan € 1)
  Verdere uitwerking door Ann, Stijn, Vicky & Hilde.
 • Deel 2 = kleuters + 1/2/3de leerjaar
  Activiteit = knutselfun + herfstwandeling met verhaal
  Verloop: start 17u – wandeling 18u
  inschrijvingsgeld bedraagt € 1
  Verdere uitwerking knutselactiviteit door Kristien & Bianca.
  Verdere uitwerking wandeling/verhaal door Pieter-Jürgen & Véronique.
 • Griezelcafé voor de ouders (en de kinderen na afloop van de activiteit)
  Verkrijgbaar: soep en hot dogs aan € 2.
  Te doen in de knutselruimte (kan vervolgd worden na de wandeling)
  Er kunnen dan evt ook nog herfstfilmpjes vertoond worden. (beamer? Tv? Welke filmpjes?)
 • PRAKTISCH:
 1. Uitnodiging op te maken en mee te geven met de kinderen op vrijdag 6/10/17. à te vermelden dat:
  1. iedereen verkleed mag komen
  2. iedereen een fleecedeken mag meenemen
  3. er ingeschreven moet worden tegen 12/10/2017 (ad € 1 inschrijvingsgeld)
  4. de escape-activiteit in kleinere groepen zal doorgaan
  5. ze een tasje moeten meenemen voor de wandeling
  6. popcornmachine en benodigdheden via Véronique
  7. chips aan te kopen bij Hanos (wie? à aankoopkaart Hanos bezorgen)
  8. soep: via de ouders (hoeveel liter nodig? Zijn er genoeg vuren om soep te maken/op te warmen?)
  9. brood: via papa Turkse bakker (Haddouck à nog te vragen! hoeveelheid?)
  10. Welke griezelfilm vertonen? Vb: Hotel Transsylvanië 1 of 2 – Monster House – Dolfje Weerwolfje (allen 6+ en duur v 1,5u) Evt ook The nightmare before christmas, Frankenweenie of Corpse Bride indien deze Nederlands gesproken vertoond kunnen worden.
  11. Spelletjes in het park? Door spinnenweb kruipen (linten tussen bomen), fotozoektocht, herfstbingo, toverbrouwsel maken adhv enkele opgegeven voorwerpen die verzameld moeten worden in het tasje, toverspreuk maken/zoeken…
  12. Verhaal: de slechte bosgeesten verdrijven met magie. Thema trollen, kabouters, elfen en bosdieren. Voorlezer  = Ingrid?
  13. Knutselactiviteit: toverstaf, masker,…
  14. Aankleding: ledlichtjes – glowstaafjes – maskers (waar aankopen? Door wie?)
  15. Drank aan te vragen bij de Kroon (bestelling idem 2016) à Els vraagt naar gratis levering!
  16. Uitnodiging sturen (via mail) om te komen helpen à aan de actieve leden & helpende handen + alle ouders van de 3de graad Taakverdeling:
   1. Voor: opbouw refter, speelzaal & Bambinozaal – soep maken – drank ik koeling
   2. Tijdens: bediening drank, soep, hotdogs & popcorn/chips – kassa – afwas – begeleiden activiteiten (escape/wandeling/film)
   3. Na: opruim refter, speelzaal en Bambinozaal
   4. Volgende vergadering op maandag 11-12-2017 om 19u30 in de refter van de lagere school. Iedereen is welkom! In het bijzonder de ouders en leerkrachten van de kleuterschool ivm het bespreken van de winteractiviteit die door zal gaan op 20-01-2018.